Cách viết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ chuẩn như thế nào. Nếu cho người khác vay tiền, đến hạn mà người đó không có tiền trả, hoặc có tiền. Nhưng cố tình không trả thì người cho vay có thể khởi kiện ra tòa để thu hồi nợ.

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ chuẩn chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Nội dung khởi kiện: (11)  ………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(12)………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (13)…………………………………………………………..

Địa chỉ: (14) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (15)……………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (16) …………………………………………………………………………………………………………

 

Người khởi kiện (17)

Hướng dẫn sử dụng mẫu:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (14) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nội dung khởi kiện: Ghi rõ ràng, cụ thể về sự kiện vay nợ.

(12) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(15) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(16) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(17) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Khởi kiện là gì? Khi nào nên sử dụng làm đơn khởi kiện?

Khởi kiện là việc cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền tự mình khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của người khác.

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Nội dung đơn khởi kiện bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 189 Luật Tố tụng dân sự năm 2015, yêu cầu khởi kiện phải có các nội dung sau:

– Ngày, tháng và năm nộp đơn yêu cầu bồi thường;

– Tên của tòa án đã chấp nhận đơn;

– Tên người đăng ký, nơi ở và đơn vị làm việc (cá nhân) hoặc trụ sở (cơ quan, tổ chức); số điện thoại, fax, địa chỉ e-mail (nếu có). Nếu các bên đồng ý về địa chỉ liên lạc của tòa án thì địa chỉ đó sẽ được chỉ ra;

– Tên cá nhân, nơi ở, đơn vị, cơ quan công tác, trụ sở của người bảo vệ tổ chức; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

– Tên, nơi ở và việc làm của Bị đơn với tư cách cá nhân hoặc trụ sở của Bị đơn với tư cách là một cơ quan hoặc tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ email (nếu có). Trường hợp không xác định được nơi ở, làm việc, trụ sở của bị đơn thì ghi nơi ở, nơi làm việc, trụ sở cuối cùng của bị đơn;

– Tên cá nhân, nơi ở, đơn vị hoặc cơ quan công tác, trụ sở của các bên liên quan của tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ e-mail (nếu có).

Trường hợp không xác định được nơi ở, nơi làm việc, trụ sở của người có nghĩa vụ thì ghi địa chỉ nơi ở, nơi làm việc, trụ sở cuối cùng của người có nghĩa vụ.

– Quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm thì việc giải quyết cụ thể sẽ do Tòa án giải quyết cho người bị kiện và các bên liên quan;

– Họ tên, địa chỉ (nếu có) của người làm chứng;

– Danh sách các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện đòi nợ

»»» Tìm hiểu thêm: Chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ, thu hồi nợ

Hồ sơ khởi kiện đòi nợ tiền gồm những giấy tờ gì?

Vì đây là đơn khiếu nại đòi nợ nên phải nộp hồ sơ khởi kiện đến tòa án, bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đăng ký đòi nợ

– Bản sao hợp đồng vay, các chứng từ vay …

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ tùy thân: CMND, hộ chiếu, căn cước công dân, sổ hộ khẩu của đương sự, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan …

– Các tài liệu và bằng chứng khác

Cách nộp đơn khởi kiện lên tòa án

Có 3 cách mà người khởi kiện có thể nộp đơn kiện lên tòa án, bao gồm:

– Nộp trực tiếp cho tòa án;

– qua đường bưu điện đến tòa án;

– Nộp trực tuyến bằng hình thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Vấn đề án phí khi nộp đơn khởi kiện

Án phí khi nộp đơn khởi kiện dân sự được tính theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, cụ thể như sau:

STT

Tên án phí dân sự Mức thu

1 – Sơ thẩm

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch

3.000.000 đồng

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch

Từ 60.000.000 đồng trở xuống

3.000.000 đồng

Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% của giá trị tranh chấp

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

2 – Phúc thẩm Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại

2.000.000 đồng

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Chú thích cách điền đơn khởi kiện đòi nợ

Mục “Địa điểm, ngày tháng năm”: Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện kèm ngày tháng năm – thời điểm làm đơn khởi kiện

Ví dụ: Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Mục “Kính gửi”: Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

– Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B

– Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.

Ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: SN 39, P. Hiền Nam, Hưng Yên

Mục “Người khởi kiện”:

– Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó

Ví dụ: NGUYỄN VĂN DƯƠNG, TRẦN THỊ LAN

– Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn A. – chức vụ: Giám đốc công ty

Mục “Nơi cư trú”: Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện.

– Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú

Ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H;

– Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

Ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H.

Mục “Yêu cầu Tòa án giải quyết”: Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. Vì đây là đơn khởi kiện đòi nợ, nêu yêu cầu số tiền nợ gốc + lãi phải được ghi chi tiết, cụ thể

Ví dụ:

– Trả toàn bộ khoản nợ gốc là …………… VNĐ (Bằng chữ:…………)

– Trả khoản bộ khoản nợ lãi tính từ ngày …… cho đến ngày ………….. với số tiền lãi là: ……………….VNĐ (Bằng chữ:………………).

Mục “Các tài liệu kèm theo”: Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự

Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng vay tiền, bản sao CMND, sổ hộ khẩu, giấy ủy quyền…

Mục “Ký tên người khởi kiện”:

– Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó;

+ Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

+ Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

– Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

+ Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

+ Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng có đủ năng lực tố tụng dân sự và ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Trên đây là mẫu đơn khởi kiện đòi nợ được ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về việc đòi nợ mà thuhoino.net chúng tôi đã tham khảo từ LuatVietnam soạn thảo và giới thiệu để mọi người tham khảo.

Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *